ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/7.1.2/2022/WS – konserwator powierzchni płaskich/sprzątacz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/7.1.2/2022/WS – konserwator powierzchni płaskich/sprzątacz

Wągrowiec, dnia 18.01.2022 r.  

Zapytanie ofertowe nr 2/01/7.1.2/2022/WS

(rozeznanie rynku)

 

W związku z realizacją przez SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ „WSPÓLNY SUKCES” projektu „Wspólne Marzenia”, nr RPWP.07.01.02-30-0218/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację szkolenia  zawodowego wraz z egzaminem i zaświadczeniem potwierdzającym uzyskanie kompetencji, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

 1. Zamawiający

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „WSPÓLNY SUKCES”
z siedzibą w: Janowiecka 8, 62-100 Wągrowiec, NIP: 766-199-21-14,
tel. 790 208 455, email: wspolnysukces@wp.pl,

 1. Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania:

Ewa Roman, tel.: 790 208 455, email: wspolnysukces@wp.pl,

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie przeprowadzenia procedury rozeznania rynku. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

CPV: 80530000-8 – usługi szkolenia zawodowego

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa organizacja szkolenia zawodowego  wraz z egzaminem zewnętrznym i zaświadczeniem wg poniższej specyfikacji:

1) Szkolenie pt. „Konserwator powierzchni płaskich/ Sprzątacz” – szkolenie zakończone egzaminem  nadającym kompetencje

a) Liczba uczestników/czek: min. 12 osób
b) Miejsce szkolenia: Jastrowie
c) Podstawa zatrudnienia : umowa cywilnoprawna
d) Liczba godzin szkolenia : 100

Planowany termin realizacji zadania:  luty 2022 r.

Zamawiający zastrzega, że harmonogram realizacji zadania może ulec zmianie.

WAŻNE

 1. Program szkoleń powinien być zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz standardami kształcenia określonymi przez właściwego ministra (jeśli dotyczy) i/lub certyfikowane instytucje.
 2. Rodzaj walidacji i certyfikacji: usługa musi być realizowana zgodnie z dokumentem „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Certyfikat ma potwierdzać uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży.
 3. Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
  a) ETAP I –Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie tzn. wskazanie jaki osoby skierowane zostaną do odbycia szkolenia oraz określenie tematyki szkolenia
  b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych szkoleń,
  c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu szkolenia,
  d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) po zakończeniu szkolenia z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się).

Zadania po stronie Wykonawcy:

– wykonanie czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad prawidłową  realizacją zawartej umowy,

– prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wsparcia.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

1. Usługa szkoleniowa musi być realizowana przez instytucję posiadającą wpis do Rejestrów Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd  Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
2. Szkolenie powinno być dopasowane do poziomu uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji rozwijanych w trakcie szkolenia i dostosowanie do nich programu szkoleniowego oraz wykorzystywanych metod.
3. Trenerzy powinni posiadać kierunkowe wykształcenie wyższe / zawodowe wymagane dla danej tematyki szkolenia lub certyfikat/zaświadczenie/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia i przeprowadził, w sposób należyty, szkolenia odpowiadające tematyce szkolenia zaplanowanego w projekcie w przeciągu trzech lat w łącznym wymiarze 300 h.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi  do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w języku polskim. Należy podać cenę brutto za jedną godzinę  wykonywania usługi. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego: Spółdzielnia Socjalna
„Wspólny Sukces”, ul. Janowiecka 8, 62 -100 Wągrowiec.

Termin składania ofert:  25.01.2022 r., godz. 16.00.

9. Postanowienia końcowe:

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Poniżej znajduje się link do przedstawionego zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

7.1.2 WM ZAPYTANIE OFERTOWE – SZKOLENIE SPRZĄTACZ – FORMULARZ (3)
7.1.2 WM ZAPYTANIE OFERTOWE – SZKOLENIE SPRZĄTACZ (6)

 

Projekt „WSPÓLNE MARZENIA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego