ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01.7.1.2/2022/WS – świadczenie usług psychologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01.7.1.2/2022/WS – świadczenie usług psychologicznych

Wągrowiec, 10 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/7.1.2/2022/WS
(ROZEZNANIE RYNKU)

W związku z realizacją przez SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ „WSPÓLNY SUKCES” projektu „Wspólne Marzenia”, nr RPWP.07.01.02-30-0218/19 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020., zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług psychologicznych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

1. Zamawiający

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „WSPÓLNY SUKCES”
z siedzibą w: Janowiecka 8, 62-100 Wągrowiec, NIP: 766-199-21-14,
tel. 790 208 455, email: wspolnysukces@wp.pl,

2. Osoba uprawniona do kontaktów

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w sprawie zapytania:

Ewa Roman, tel.: 790 208 455, email: wspolnysukces@wp.pl,

3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w zakresie przeprowadzenia procedury rozeznania rynku. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85121270-6 – usługi psychiatryczne lub psychologiczne

5. Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług poradnictwa psychologicznego – indywidualne spotkania z uczestnikami projektu w celu przełamywania wewnętrznych lęków oraz barier. Pomoc w nauce kontroli nad stresem i emocjami. Zdiagnozowanie i wyeliminowanie/załagodzenie deficytów intrapsychicznych, dzięki czemu uczestnicy projektu będą dążyć do lepszego poznania siebie oraz osiągnięcia satysfakcji i samoakceptacji poprzez większe zaangażowanie w działania projektowe.
Wykonawca powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia wynikające m.in. z przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dopuszczającymi go doświadczenia usług psychologicznych zgodnie z przyjętymi standardami realizacji usług rynku pracy, w tym wpis do
KRAZ (wpis do KRAZ wymagany w przypadku przedsiębiorców).

Usługa wykonywana będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2023 r. w łącznym wymiarze 300 godzin (po 3 godziny wsparcia dla każdego z 100 uczestników projektu), przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.

Miejsce wykonania zadania – województwo wielkopolskie

Zadania po stronie Wykonawcy:
– wykonanie czynności będącej przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania nad
prawidłową realizacją zawartej umowy,
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji wsparcia.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy przygotować w języku polskim. Należy podać cenę brutto za jedną godzinę wykonywania usługi. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania oraz obejmować koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną, tradycyjną, kurierem lub złożyć osobiście w biurze Zamawiającego:
Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” ul. Janowiecka 8, 62-100 Wągrowiec.

Termin składania ofert: 17.01.2022 r., godz. 16.00.

Do zapytania ofertowego dołączono:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Poniżej znajduję się link do przedstawionego zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy.

 

7.1.2 WM ZAPYTANIE OFERTOWE – PSYCHOLOG pdf (3)

7.1.2 WM ZAPYTANIE OFERTOWE – PSYCHOLOG FORMULARZ PDF (2)

 

 

Projekt „Wspólne Marzenia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.